Bài đạt giải Nhất và giải Ba UPU cấp tỉnh 2015

Bài của Trần Thị Mỹ Triều – lớp 10V – giải Nhất UPU 2015

Bài của Nguyễn Nữ Nguyệt Hằng – lớp 10V – giải Ba UPU 2015

https://drive.google.com/open?id=0B3z-fz3WzscMTXoxMmFnZHVFYUE&authuser=0

Advertisements